Thailand Open Source Software Festival 2014

Agenda

กำหนดการ

งานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
The 12th Thailand Open Source Software Festival 2014

10 ตุลาคม 2014 (วันแรก)
08:30 – 09:00 น. เปิดรับลงทะเบียนเข้างาน
09:00 – 09:10 น. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ PIM โดย รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา
09.10 – 09:20 น. นายกสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย TOSF โดย นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนา
09:20 – 10:10 น. นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดงาน และมอบรางวัล Open Source Award ประจำปี 2014
10:10 – 10:30 น. COFFEE BREAK
10:30 – 11:15 น. Keynote : Digital Economy based on Open Data and Open Access Approach โดย ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช
11:15 – 12:00 น. เสวนาเรื่องเทคโนโลยีกับการศึกษาไทย (Google for Education, CAT, ABAC) ดำเนินการเสวนาโดย มล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์
12:00 – 13:00 น. LUNCH
13:00 – 13:40 น. OpenStack
: คุณดำรงศักดิ์ รีตานนท์
MFEC

โครงการอักษรอีสาน
: คุณเทพพิทักษ์ การุณบุญญานันท์
หลากหลายโซลูชั่น ด้วย Joomla
: คุณอัครวุฒิ ตำราเรียง
Marvelic
Open Source กับงานไมโครคอนโทรล
: อ.สาทิศ เพิ่มสว่าง
Phayoune Co.,Ltd.

Running open source application on Microsoft Azure
: Microsoft

คุณฟูเกียรติ จุลนวล


OpenStack Cloud Workshop
: OSEDA
App Inventor
Workshop
: PIM
ดร.ธันยววัต สมใจทวีพร
13:40 – 14:20 น. ป้องกันภัยคุกคามออนไลน์ด้วยตนเอง
คุณกิติศักดิ์ จิรวรรณกุล
EGA
Linux Server กับความสามารถในการพัฒนาระบบ Application จาก IBM
IBM
Social Media เพื่อการประขาสัมพันธ์
: คุณชีพธรรม ไตรคำวิเศษ
การพัฒนา Open Service Platform (PaaS) ด้วย OSS
: คุณกำธร ไกรรักษ์
14:20 – 14:40 น. COFFEE BREAK
14:40 – 15:20 น. OpenSource และเทคโนโลยีเบื้องหลังระบบขนาดใหญ่
: คุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข
Cluster Kit
Alfresco ECM
: คุณบริพันธ์ ภานุสุนทร
Bgear Co., Ltd,.
Encryption Standard
: ดร.ชนาทิพย์ นามเปรมปรีดิ์
Thammasat University
Social Commerce & MIT Open Courseware:
อ.อรภัค สุวรรณภักดี
BagSilly Brand
15:20 – 16:00 น. Zimbra Security
: คุณศิวัฒน์ ศิวะบวร
X-Sidekick
การพัฒนา Application ด้วย Open Source
: คุณกันต์พงษ์ สารรักษ์
Proone IT

Wireless & Web Application Security with KALI Linux
: อ.ขจร สินอภิรมย์สราญ
พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยในประเทศไทยด้วย OSS
อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
STKS
16:00 – 16:15 น. LUCKY DRAW (Exhibition Zone)

 

หมายเหตุ กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม สงวนสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

11 ตุลาคม 2014 (วันสุดท้าย)
08:30 – 09:00 น. เปิดรับลงทะเบียนเข้างาน
09:00 – 09:45 น. Open Source Road Map 2015 โดยผู้แทนจากชมรมผู้ประกอบการโอเพนซอร์ส ภายใต้สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย
09:45 – 10:30 น.

Keynote Topic : Open in the cloud from Microsoft Openness โดย คุณฟูเกียรติ จุลนวล Senior Cloud Technology Evangelist (Microsoft Thailand)

10:30 – 10:50 น. COFFEE BREAK
10:50 – 12:00 น.

เสวนาเกี่ยวกับโปรเจ็คโอเพนซอร์สในมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM) ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม ETIC คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี PIM

12:00 – 13:00 น. LUNCH  
13:00 – 13:40 น. Open Source Experience in DTAC
: คุณทวิร พาณิชย์สมบัติ

ระบบปฏิบัติการ CentOS 7
: คุณสว่างพงษ์ หมวดเพชร
IT Bakery
Professional Web Designed Trend with Opensource : อ.พันธุ์ทิตต์ สิรภพธาดา
101 News Channel Dot Net

คลื่นใต้น้ำความเข้มแข็งชุมชนชาว Opensource ด้านงาน Graphic Design และ Animation
: คุณกฤษณ อัษดงษ์
Thai Blender 3D Group
Docker Workshop for DevOps and Continuous Delivery
: คุณจิรายุส นิ่มแสง
Arduino DIY +  ชุด  Power Supply ต่อยอดการใช้งานกับ sensor ต่างๆ
: อ.สาทิศ เพิ่มสว่าง
Blender
Workshop
: PIM
ดร.วสุธาน ตันบุญเฮง
13:40 – 14:20 น. 3D Printing Marketplace
: คุณธนบดี เจริญพิริยะกิจ
Treebuild
Bootstrap 3 มนต์มายาแห่ง Open Source
: คุณสันติ สวนศรี
วิทยากรอิสระ
Open Source กับ Digital TV
: คุณโดม เจริญยศ
TV Pool
แบบจำลอง PMPC กับการประกันคุณภาพการศึกษา
: ห้องปฏิบัติการวิจัย ISERL
14:20 – 14:40 น. COFFEE BREAK
14:40 – 15:20 น.
Data Mining for Business using RapidMiner Studio 6
: ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
Data Cube
Open Source tools for multimedia production
: คุณพีรพัทธ์ นันนารารัตน์
CGbangkok Design
 
15:20 – 16:00 น.
 
เสวนา และพิธีปิด
16:00 – 16:10 น. LUCKY DRAW (Exhibition Zone)  
16:10 – 16:20 น. นายกสมาคม TOSF กล่าวปิดพิธี

 

หมายเหตุ กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม สงวนสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า