Thailand Open Source Software Festival 2014

INFORMATION

REGISTRATION REGISTRATION
REGISTRATION
งานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
งานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
The 12th Thailand Open Source Software Festival

งานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Thailand Open Source Software Festival ซึ่งมีการจัดขึ้นทุกปี ในการจัดงานครั้งที่ผ่านมา งานมหกรรมฯ ได้จัดขึ้นที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,400 คน มีผู้เข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ผู้ประกอบการรายย่อย และสื่อสิ่งพิมพ์

Read more...

จัดโดย

สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สนับสนุนโดย

Microsoft

สมาคมนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

IBM

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

KIRZ Neutral Network

EastSoftwarePark

Burapha University

ชมรมผู้ประกอบการโอเพนซอร์ส

สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส